Ký kết cùng Công ty Cố phần giải pháp Công nghệ Dalavina