Slide BANNER WEBSITE SOCIAL HỌC BỔNG 2O%-01 Slide Trường Cao Đẳng Tây Đô – Tay Do College (TDC) Slide Trường Cao Đẳng Tây Đô – Tay Do College (TDC) Slide Trường Cao Đẳng Tây Đô – Tay Do College (TDC) Slide Trường Cao Đẳng Tây Đô – Tay Do College (TDC) Slide Trường Cao Đẳng Tây Đô – Tay Do College (TDC)

CUNG CẤP NGUỒN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Với dày dạn kinh nghiệm giảng dạy, Trường Cao Đẳng Tây Đô đã và đang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo uy tín của khu vực và cả nước. Triết lý không đổi qua mọi thời kỳ “Thực học – Thực hành – Thực nghiệp” là kim chỉ nam hoạt động của trường.

Sứ mệnh:

Giáo dục, đào tạo gắn với thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.

Tầm nhìn:

Trường phấn đấu trở thành trường Cao Đẳng chất lượng cao và đạt chuẩn đào tạo khu vực ASEAN.

Triết lý đào tạo:

Thực học Thực hành Thực nghiệp