Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng đối tượng học sinh THCS (cao đẳng 9+)