Sinh viên trường Cao Đẳng Tây Đô tham gia lớp học Kỹ năng mềm