01. Em muốn biết một số thông tin và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của nghề Logistics?

Sau khi hoàn thành chương trình đào nghề Logistics, sinh viên sẽ đạt được kiến thức về lĩnh vực quản trị logistics và vận tải đa phương thức, kiến thức chuyên sâu ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của chuyên ngành vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một cử nhân trong lĩnh vực quản trị logistics và vận tải đa phương thức.

Sau khi tốt nghiệp, sinh có thể làm việc cho các công ty dịch vụ logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các công ty sản xuất và thương mại tại rất nhiều vị trí phù hợp … Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.