09. Khi em vào học ở trường thì em có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Theo điểm g khoản 1 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì sinh viên đang theo học trình độ cao đẳng tại Trường Cao Đẳng Tây Đô sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự em nhé.